Tharae News


การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
   รอบที่ 1-2567

นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
   สกลนคร ดูงานโรงฆ่าสัตว์
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยแรก ประจำปี 2567

การประชุมสภาเด็กและเยาวชน
   เทศบาลตำบลท่าแร่ 2567
รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพ
   ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.
กิจกรรมเคารพธงชาติ
   และร้องเพลงชาติไทย 2567
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
   เด็กและเยาวชน 2567
การประกาศเจตนารมณ์
   ต่อต้านทุจริต 2567
ท่าแร่แล่นเด้อ 2023
การประชาคมถมคันดิน
   เชื่อมสวนสาธารณะดอนเกิน
ร่วมการแข่งขันกีฬา
   ท้องถิ่นสัมพันธ์ 2566
รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
   การประเมิน ITA 2566
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
   และประเมินผลแผนพัฒนา 2566
วันลอยกระทง ประจำปี 2566
มอบบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ
ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดผ้าไทย
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2566
ประชุมคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
    การจัดทำแผนพัฒนา 2567 

 


                
ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com