Tharae News


โครงการฝึกอบรมมัคคุเทกศ์น้อย
   ประจำปี 2565
การประชุมสภา สมัยสาสมัญ

   สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
จิตอาสา โครงการ ชาวสกลนคร
   รักหนองหาร
งานประเพณีลอยกระทง
   ประจำปี 2565
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน
   วันปิยมหาราช ปี 2565
การประชุมคณะกรรมหลักประกัน
   สุขภาพ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมเพื่อพิจารณา
   ร่างแผนดำเนินการ 2566
กิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย
การดำเนินขับเคลื่อนโครงการ
   ขยะเปียกครัวเรือน
การจัดการขยะอินทรีย์ หรือ
   ขยะเปียกครัวเรือน
โครงการสืนสานต้านภัยมะเร็ง
   ต้านม สมเด็จย่า
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
   ไอโอดีน ประจำปี 2565
การประชุมสภาเทศบาล
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2565
การขับเครื่อนคณะทำงาน
   พัฒนาต้นแบบ
การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
   รอบที่ 2-2565
การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
   ระเพณีท้องถิ่น ปี 2565
การอบรมเพิ่มทักษะโครงการ
   การแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2565
การอบรมผู้ประกอบการในงาน
   ด้านสาธารณสุข ปี 2565
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
   และวางพานพุ่มพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

   สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2565
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
   มูลนิธิาชประชานุเคราะห์
การตรวจประเมิน การต่ออนุญาต
   โรงฆ่าสัตว์
โครงการจัดทำแผนพัฒนา
   เชิงนิเวศหนองหารหลวง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
   วางพานพุ่ม 28 กรกฎาคม 65
จิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
   จริยธรรมเด็กและเยาวชน
การมอบหนังสือสารานุกรมไทย
   สำหรับเยาวชน
การประชุมสภาเทศบาล
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2565

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
   ประจำปี 2565
 

 


                
ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com