Tharae News


การจัดการขยะอินทรีย์ หรือ
   ขยะเปียกครัวเรือน
โครงการสืนสานต้านภัยมะเร็ง
   เต้านม สมเด็จย่า
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
   ไอโอดีน ประจำปี 2565
การประชุมสภาเทศบาล
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2565
การขับเครื่อนคณะทำงาน
   พัฒนาต้นแบบ
การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
   รอบที่ 2-2565
การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
   ประเพณีท้องถิ่น ปี 2565
การอบรมเพิ่มทักษะโครงการ
   การแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2565
การอบรมผู้ประกอบการในงาน
   ด้านสาธารณสุข ปี 2565
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
   และวางพานพุ่มพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2565
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิ
   ราชประชานุเคราะห์
การตรวจประเมิน การต่ออนุญาต
   โรงฆ่าสัตว์
โครงการจัดทำแผนพัฒนา
   เชิงนิเวศหนองหารหลวง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
   วางพานพุ่ม 28 กรกฎาคม 65
จิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
   จริยธรรมเด็กและเยาวชน
การมอบหนังสือสารานุกรมไทย
   สำหรับเยาวชน
การประชุมสภาเทศบาล
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2565

การประเมินประสิทธิภาพของ

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
การประชุมปิดตรวจ โดยสำนักงาน
   ตรวจเงินแผ่นดิน จ.สกลนคร

จิตอาสาพัฒนา โครงการ
   "ชาวสกลนคร รักหนองหาร"
การประชุมคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการ สปสช.
   ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 2565 

มอบทรายอะเบท ประจำปี 2565
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   ในเขตชุมชน 2565

กิจกรรมวันเทศบาล 2565
โครงการรณรงค์ป้องกัน
   โรคพิษสุนัขบ้า 2565

รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร
   เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
   ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2565
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
   ระดับตำบล
กิจกรรมจิตอาสา โครงการ
  "ชาวสกลนคร รักหนองหาร"
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย
   ประจำปีงบประมาณ 2565
มอบใบประกาศนักเรียนผู้ทรง
   คุณค่าปัจฉิมวัย รุ่นที่ 1
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
   (ประเทศไทย)
งานประเพณีลอยกระทง
   ประจำปี 2564

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
   ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมจัดทำการบริหาร
   จัดการความเสี่ยง

ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
   (พ.ศ. 2566-2570)

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
   ประจำปี 2564

โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
   โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
   การแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
   และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล
การประชุมคณะกรรมการ สปสช.
   ครั้งที่ 4/2564
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
   สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
การประชุมคณะกรรมการ สปสช.
   ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
การมอบบ้านและอุปกรณ์ยังชีพ
   ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปาะบาง
ตรวจประเมินมาตรฐาน
   สุขาภิบาลตลาด
ประชุมคณะกรรมการศึกษา
   รูปแบบการสร้างศูนย์ขยะติดเชื้อ
ติดตามผลการดำเนินงาน
   หลักประกันสุขภาพฯ 2564
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2564

การประชุมคณะกรรมการ
   พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 


                
ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com