Tharae News


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพะราชทาน
   วันแม่แห่งชาติ 2566
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
โครงการอบรมผู้ประกอบการ
    ด้านสาธารณสุข 2566
กิจกรรม Kick Off วันดินโลก
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
    จริยธรรม เด็กและเยาวชน
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
    รอบที่ 2/2566

ประชุมประชาคม เพิ่มเติม

    ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
    ทรัพยากรประมง
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
    สมัยที่ 1 ประจำปี 256
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
    ประจำปี 2566
แข่งขันวิชาการระดับปฐมวัย
    ของ อปท.จังหวัดสกลนคร
ปิดโครงการชุมชนยั่งยืน
    เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกิจกรรม
    วันต่อต้านยาเสพติดโลก
การอบรมศักยภาพเด็ก
    และเยาวชนตำบลท่าแร่
การประชุมปรึกษาการคัดเลือก
    คณะกรรมการชุมชน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
    เนื่องในวันสำคัญของชาติ มิ.ย. 66
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
    ประจำปี 2566
ประชุมคณะกรรมการ สปสช.
    ครั้งที่ 2/2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
   ศักยภาพผู้สูงอายุ
การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
   เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการอบรมการออกกำลังกาย
    สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการเสริมพลังคนพิการและ
   ผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต
การประชุมสภา สมัยสามัญ
   สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
การมอบทรายอะเบท
    ประจำปี 2566
ออกหน่วยบรริการฉีดวัคซีน
    ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
โครงการรณรงค์ป้องกัน
    โรคพิษสุนัขบ้า 2566
วันเทศบาล ประจำปี 2566

การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
แห่เทียนปัสกา ค.ศ. 2023
ผ้าป่าสามัคคี สภ.ย่อยท่าแร่
การแข่งขันกีฬาปฐมวัยโรงเรียน

    สังกัด อปท.สกลนค
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์
    โดยปศุสัตว์ อำเภอเมืองสกลนคร
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
    ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทกศ์น้อย
    ประจำปี 2566
การแถลงข่าวการจัดงานประเพณี
    แห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี 2022
การประชุมสภา สมัยสาสมัญ
   สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
จิตอาสา โครงการ ชาวสกลนคร
   รักหนองหาร
งานประเพณีลอยกระทง
   ประจำปี 2565
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน
   วันปิยมหาราช ปี 2565
การประชุมคณะกรรมหลักประกัน
   สุขภาพ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมเพื่อพิจารณา
   ร่างแผนดำเนินการ 2566
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
   ประจำปี 2565
 

 


                
ยินดีต้อนรับ สู่ "บ้านท่าแร่"

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com