Tharae Newsโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
โดยการแปรรูป
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด
แบบ Waste to Energy
(WTE)


 

 

 

 

 

 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์
    "โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy"

      ... 21 กันยายน 2564 .... อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์
    "โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy"

      ... 15 ตุลาคม 2564 .... อ่านรายละเอียด

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com