Tharae Newsโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
โดยการแปรรูป
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด
แบบ Waste to Energy
(WTE)


 

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่
เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์
"โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)"

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com