ส่งเมล์ถึงเรา      
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่

 

ข้อมูลชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ชื่อชุมชน
พื้นที่ (ไร่)
ประธานชุมชน
หมายเหตุ
       
1. ชุมชนกลางเหนือ
51.63
             นายไมตรี          อินธิเสน
2. ชุมชนเฟื่องฟู
32.13
             นายนิสสัย         อินธิราช
       
3. ชุมชนกลางใต้
27.50
             นายพานิช         เถาวัลย์
4. ชุมชนท่าสะอาด
20.56
             นายณรงค์         ศรีษาวรรณ  
5. ชุมชนสามัคคี
86.25
             นายพิเชษฐ       ปานแสน
6. ชุมชนไทยเดิม
61.13
             นายบรรจง         คำสุขุม
7. ชุมชนสมประสงค์
170.00
             นายเพียร           ยงบรรทม
8. ชุมชนป่าหว้าน
70.63
             นายไกวิษ          กาแก้วกิตตินาวา
9. ชุมชนท่าเรือ
25.81
             นายกล้องเพชร  คำศรี
10. ชุมชนบ้านใหม่
73.00
             นายสุรศักดิ์        บุริพา
11. ชุมชนท่าแร่เหนือ
41.50
             นายศิริพงษ์        เชียนพลแสน
12. ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์
36.19
             นายประพิศ        แสนปาก
13 .ชุมชนท่าแร่ใต้
165.38
             นายสมคิด         มือกุศล
14 .ชุมชนสมานมิตร
219.42
             นายประสิทธิ์      บริบูรณ์
15. ชุมชนสร้างแก้ว
130.00
             นายมังกร          สว่างศรี  
 
หมายเหตุ : ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2562


แผนที่แสดงที่ตั้งของชุมชนในเขตเทศบาล