Tharae News


การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
รอบที่ 1/2567

       ... เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ ตามการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.1) และโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2567 ในการนีี้ เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายจเร มรดก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ ในฐานะผู้กำกับดูแลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางขนิษฐา สุดเสน่ห์ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ...

การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2567
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com