Tharae News


การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

 


       ... เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ประชุมร่วม ในการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 โดยมี นายไพโรจน์ ยงดี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ...

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com