Tharae News


แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เทศบาลตำบลท่าแร่


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M66110008301)
       ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (10 พ.ย. 66).... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M66110003691)
       ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (6 พ.ย. 66).... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M66100002885)
       ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 .. (4 ต.ค. 66) .... อ่านรายละเอียด
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M66050002081)
       ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (3 พ.ค. 66).... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M65110036506)
       ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 .. (30 พ.ย. 65) .... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M65110036439)
       ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 .. (30 พ.ย. 65) .... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลท่าแร่ (M65110032259)
       ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 .. (28 พ.ย. 65) .... อ่านรายละเอียด
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2565
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 .. (12 ต.ค. 64) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M64100009906)
       ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 .. (12 ต.ค. 64) .... อ่านรายละเอียด
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2564
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .. (16 ต.ค. 63) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M63100007264)
       ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 .. (16 ต.ค. 63) .... อ่านรายละเอียด
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .. (10 ต.ค. 62) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M62100011194)
       ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 .. (10 ต.ค. 62) .... อ่านรายละเอียด
 

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .. (28 เม.ย. 63) .... อ่านรายละเอียด
     รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลท่าแร่ (E63040031104)
       ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 .. (10 ต.ค. 62) .... อ่านรายละเอียด
  

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2562
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .. (18 ต.ค. 61) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M61100025750)
       ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 .. (22 ต.ค. 61) .... อ่านรายละเอียด
 
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M61100025740)
       ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 .. (22 ต.ค. 61) .... อ่านรายละเอียด
 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .. (16 ต.ค.. 60) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่าแร่
       ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 .. (16 ต.ค. 60) .... อ่านรายละเอียด  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .. (11 มิ.ย. 61) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่าแร่ (M61060008908)
       ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 .. (11 มิ.ย. 61) .... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .. (11 มิ.ย. 61) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่าแร่
       ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 .. (11 มิ.ย. 61) .... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .. (11 มิ.ย. 61) .... อ่านรายละเอียด
    รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่าแร่
       ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 .. (11 มิ.ย. 61) .... อ่านรายละเอียด
 

  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)
ประจำปีงบประมาณ 2560
 

ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560 .. (17 ต.ค. 59)
    .... อ่านรายละเอียด
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560 .. (22 ต.ค. 59) .... อ่านรายละเอียด
 

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)
ประจำปีงบประมาณ 2559
 

ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 .. (1 ธ.ค. 58)
    .... อ่านรายละเอียด
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 .. (1 ธ.ค. 58) .... อ่านรายละเอียด
 

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)
ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2558 .. (17 ต.ค. 57)
    .... อ่านรายละเอียด
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2558 .. (22 ต.ค. 57) .... อ่านรายละเอียด
      

  

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]