Tharae News


การประชุมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลท่าแร่

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการฯ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยกองการศึกษา จักได้นำเสนอโครงการที่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนฯ ได้นำเสนอในที่ประชุม เพื่อนำเสนอต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ต่อไป ...

การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าแร่
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com