Tharae News


การประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2567

       ... เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ในการพิจารณากำหนดสมัยประชุม, การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ, การพิจารณาเทศบัญญัติ การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ รวมถึง การขออนุมัติโอนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ในการประชุม มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เลขานุการสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com