Tharae News


การประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

       ... เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ โดย นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในการพิจาณาขออนุมัติเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแร่ รวมถึง ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567
ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com