หน้าแรก 
  ส่งเมล์ถึงเรา
 
     
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
         
   
   
   
นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร
   
 
     
นายไมตรี  อินธิเสน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
 
     
นายณรงค์  ศรีษาวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
เขต 1
นายสมจิต  มังกาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่
เขต 1
นายพิเชษฐ  ปานแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 1
 
     
นายสุริยา ศรีวรกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
นายประจวบ  บรรจงศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
นายวัฒนา  วรรณพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
 
     
นายอดุลรัตน์  สกนธวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2
นายสุรศักดิ์  บุริพา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ เขต 2