Tharae News


โรงเรียนอนุบาล ทต.ท่าแร่
บุคลากร
โครงการแสดงผลงาน
    ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
    ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่

              เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2560

ปัจจุบัน  (ภาคเรียนที่ 1/2560)  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 111 คน แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ดังนี้  
                ชั้นอนุบาล 1/1 (อายุ 3 ปี) มีจำนวนนักเรียน 21 คน
                     ครูประจำชั้น คือ นางจันทร์เพ็ญ บังแมน ตำแหน่ง ครู
                ชั้นอนุบาล 1/2 (อายุ 2 ปี) มีจำนวนนักเรียน 21 คน
                     ครูประจำชั้น คือ นางสาวณัฐฐินันท์ ศรีนุกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                ชั้นอนุบาล 2    (อายุ 4 ปี) มีจำนวนนักเรียน 32 คน
                      ครูประจำชั้น คือ นางสายทิพย์ อุระ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
                      ครูประจำชั้น คือ นางสาวพรพะนา ประเทพา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
                ชั้นอนุบาล 3/1 (อายุ 5 ปี) มีจำนวนนักเรียน 19 คน
                      ครูประจำชั้น คือ นางสาวพยอม บังแมน ตำแหน่ง ครู
                ชั้นอนุบาล 3/2 (อายุ 5 ปี) มีจำนวนนักเรียน 18 คน
                      ครูประจำชั้น คือ นางสุคนธา สายสมร ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

วิสัยทัศน์  (VISION)
   
เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา บุคลากรมีศักยภาพได้มาตรฐาน เป็นแหล่งการเรียรรู้ที่ยั่งยืน

ปรัชญา  การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี* บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
             ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
             ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์
             ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
                *5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

พันธกิจ  (MISSION)
    1.
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยครบทุกด้าน
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง
    3. พัฒนาการครูให้มีศักยภาพและได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
    4. พัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนอนุบาล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านปฐมวัย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (GOALS)
    1.
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
    2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
    3. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
    4. มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้
    5. นักเรียนมีพัฒนาการก้าวหน้า และเหมาะสมตามวัย

 

โรงเรียน หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่..
กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแร่ โทรศัพท์ 0-4275-1440
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ โทรศัพท์ 0-4274-1133
(ในวันและเวลาราชการ)

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com