Tharae News


ศพด.ทต.ท่าแร่
บุคลากร
การประชุมผู้ปกครอง
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมผู้ปกครอง
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

การประชุมผู้ปกครอง
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่

              เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่  18  มกราคม  2553

ปัจจุบัน  (ภาคเรียนที่ 1/2566)  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ดังนี้  
                ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1 (อายุ 2-3 ปี) มีจำนวนนักเรียน 15 คน
                     ครูประจำชั้น คือ นางสายทิพย์ อุระ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
                                            นางสาวอมรรัตน์ หลานเศรษฐา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
                 ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2 (อายุ 2-3 ปี) มีจำนวนนักเรียน 15 คน
                     ครูประจำชั้น คือ นางสาวฤทัย สกนธวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
                                            นางอรวรรณ ยศรักษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

วิสัยทัศน์  (VISION)
   
เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา บุคลากรมีศักยภาพได้มาตรฐาน เป็นแหล่งการเรียรรู้ที่ยั่งยืน

ปรัชญา  เด็กเล็กร่าเริงเบิกบาน    พัฒนาการก้าวหน้าสมวัย   ศูนย์เด็กน่าอยู่บรรยากาศสดใส    ชุมชนร่วมใจพัฒนา

พันธกิจ  (MISSION)
    1.
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยครบทุกด้าน
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง
    3. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีศักยภาพและได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
    4. พัฒนาและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านปฐมวัยที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (GOALS)
    1.
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย
    2. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
    3. ผู้ดูแลเด็กมีคุณภาพและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
    4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

        

โรงเรียน หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่..
กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแร่ โทรศัพท์ 0-4275-1440
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ โทรศัพท์ 0-4275-1142
(ในวันและเวลาราชการ)

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4274-1430
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]