Tharae News


โครงการธนาคารขยะ
ประจำเดือน มีนาคม 2567

       ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 การดำเนินโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่ เพื่อส่งเสริม รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และบุคลากรภายในสำนักงานเทศบาล เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยการนำขยะที่คัดแยกมาฝากธนาคารขยะ ...

โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com