Tharae Newsสำนักทะเบียน
เทศบาลตำบลท่าแร่


              งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลท่าแร่

              "สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่" มีหน้าที่ รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลท่าแร่

ขอบข่ายหน้าที่งานบริการด้านทะเบียนราษฎร
          - การรับแจ้งเกิด, แจ้งตาย
          - การแจ้งย้ายที่อยู่, การขอเลขรหัสบ้าน
          - การแจ้งเกิด, แจ้งตาย เกินกำหนดเวลา
          - การแจ้งเพิ่มชื่อบุคคลสัญชาติไทย
          - การขอแก้ไขรายชื่อในทะเบียนบ้าน
          - การคัดและรับรองรายการบุคคล
          - การตรวจสอบรายการบุคคล

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการติดต่องานทะเบียน
          1. บัตรประจำตัวประชาชน
          2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

ข้อมูลด้านประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่
มี 5 หมู่บ้าน
จำนวน (คน)
รวม (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมู่ 1
816
868
1,684
หมู่ 3
330
376
706
หมู่ 6
886
926
1,812
หมู่ 7
716
745
1,461
หมู่ 8
596
659
1,255
ทะเบียนบ้านกลาง
-
-
142
รวมประชากรทั้งสิ้น
3,439
3,621
7,060
จำนวนครัวเรือน 2,250 ครัวเรือน
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2560

งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลท่าแร่ ยินดีให้บริการ
โทรศัพท์ 0-4275-1439, โทรสาร 0-4275-1441

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com