Tharae News

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)


การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมษายน 2560 - กันยายน 2560) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
   รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( มกราคม - มีนาคม 2564) ... อ่านรายละเอียด

   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 2564) ... อ่านรายละเอียด


เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com