Tharae News

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)


การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมษายน 2560 - กันยายน 2560) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ... อ่านรายละเอียด

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ... อ่านรายละเอียด

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com
webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com