Tharae News


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าแร่

“สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 
พัฒนาอาชีพที่สร้างรายได
ใส่ใจพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมการให้บริการประชาชน
มุ่งผลสำเร็จการพัฒนาพื้นฐานที่ยั่งยืน
ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี”

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : Tharae.2011@hotmail.com

webmaster : leoyut.13@hotmail.com & hangman_blue@hotmail.com