Tharae News 

 

 

 

 

 


วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลท่าแร

“สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 
พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ
รีบเร่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมให้บริการประชาชน
มุ่งสำเร็จผลโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี”

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]