หน้าแรก 
 
  ส่งเมล์ถึงเรา      
คณะผู้บริหาร
         
   
   
   

ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

โทรศัพท์ 061-5919226

   
 
นายจเร มรดก
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

โทรศัพท์ 085-7418585
นายไพโรจน์ ยงดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

โทรศัพท์ 085-7595422
     
 
นายมงคล ศรีครชุม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

โทรศัพท์ 098-6956596
 
นางพจนา ยงดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

โทรศัพท์ 082-8517158
     
 
นางบังอร นาคทอง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่

โทรศัพท์ 086-2407332
 
นางขนิษฐา สุดเสน่ห์
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่

โทรศัพท์ 088-5603413