ส่งเมล์ถึงเรา      
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่

 

ข้อมูลชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ชื่อชุมชน
พื้นที่ (ไร่)
ประธานชุมชน
หมายเหตุ
       
1. ชุมชนกลางเหนือ
51.63
             นายไมตรี          อินธิเสน
098-5853012
2. ชุมชนเฟื่องฟู
32.13
             นายวีระชัย         อินธิเสน
081-2607576
3. ชุมชนกลางใต้
27.50
             นางเนาวรัตน์     รสวดีสิริ
089-8611900
4. ชุมชนท่าสะอาด
20.56
             นายณรงค์         ศรีษาวรรณ  
093-5499628
5. ชุมชนสามัคคี
86.25
             นายชัยณรงค์     มณีรัตน์
063-0129299
6. ชุมชนไทยเดิม
61.13
             นายบรรจง         คำสุขุม
087-2358245
7. ชุมชนสมประสงค์
170.00
             นายฑิฆรรมพร    ชัยวังราช
080-1854057
8. ชุมชนป่าหว้าน
70.63
             นายไกวิษ          กาแก้วกิตตินาวา
086-2201559
9. ชุมชนท่าเรือ
25.81
             นายกล้องเพชร   คำศรี
096-0203813
10. ชุมชนบ้านใหม่
73.00
             นายชวลิต          พงษ์พิษณุ
092-2836236
11. ชุมชนท่าแร่เหนือ
41.50
             นายศิริพงษ์        เชียนพลแสน
081-0476959
12. ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์
36.19
             นายสมจิต          มังกาย
081-3800359
13 .ชุมชนท่าแร่ใต้
165.38
             นายสมคิด         มือกุศล
064-1487500
14 .ชุมชนสมานมิตร
219.42
             นายวิมาน          วงศ์ลำพันธ์
084-7957645
15. ชุมชนสร้างแก้ว
130.00
             นายมังกร          สว่างศรี
062-6260830
 
หมายเหตุ : ดำรงตำแหน่ง 11 กันยายน 2566 ถึง 11 กันยายน 2570


แผนที่แสดงที่ตั้งของชุมชนในเขตเทศบาล