Tharae News


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
OIT


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
เทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ

ข้อมูล

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

O6

Q & A

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13

E-Service

O14

รายการการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]