Tharae News


ประกาศ
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่


ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2565
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2564
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2562
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2561
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่


ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2560
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2559
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ประจำปี พ.ศ. 2558
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559
สภาเทศบาลตำบลท่าแร่

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]