Tharae News

แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... 11 ตุลาคม 2566 ... อ่านรายละเอียด
รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... อ่านรายละเอียด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... 05 ตุลาคม 2565 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... 07 ตุลาคม 2564 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านรายละเอียด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 15 กรกฎาคม 2564 ... อ่านรายละเอียด
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 24 กันยายน 2563 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านรายละเอียด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ... อ่านรายละเอียด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ... อ่านรายละเอียด
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ... อ่านรายละเอียด


เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]