Tharae News


พระราชบัญญัติ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 .... อ่านรายละเอียด
  พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 .... อ่านรายละเอียด
  พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.... อ่านรายละเอียด
  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 .... อ่านรายละเอียด
  พระราชบัญญัติ รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 .... อ่านรายละเอียด

  พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 .... อ่านรายละเอียด
  พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
                           .... อ่านรายละเอียด

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 .... อ่านรายละเอียด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
                           .... อ่านรายละเอียด

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                           พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561.... อ่านรายละเอียด

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
                           .... อ่านรายละเอียด


เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]