Tharae News


 โรงฆ่าสัตว์ ทต.ท่าแร่
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
ทต.ดงมะไฟ ศึกษาดูงาน
  โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่าแร่

         เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหนายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของจังหวัดสกลนคร โดยได้เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นมา เพื่อให้บริการฆ่าสัตว์แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นให้การผลิตเนื้อสัตว์ต้องมีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้รับการติดตาม ตรวจสอบให้อยู่ในมาตรฐาน จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อยู่เสมอ

                     

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]