Tharae Newsสำนักทะเบียน
เทศบาลตำบลท่าแร่

              งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลท่าแร่

              "สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่" มีหน้าที่ รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลท่าแร่

ขอบข่ายหน้าที่งานบริการด้านทะเบียนราษฎร
          - การรับแจ้งเกิด, แจ้งตาย
          - การแจ้งย้ายที่อยู่, การขอเลขรหัสบ้าน
          - การแจ้งเกิด, แจ้งตาย เกินกำหนดเวลา
          - การแจ้งเพิ่มชื่อบุคคลสัญชาติไทย
          - การขอแก้ไขรายชื่อในทะเบียนบ้าน
          - การคัดและรับรองรายการบุคคล
          - การตรวจสอบรายการบุคคล

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการติดต่องานทะเบียน
          1. บัตรประจำตัวประชาชน
          2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

ข้อมูลด้านประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่
มี 5 หมู่บ้าน
จำนวน (คน)
รวม (คน)
หมายเหตุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
หมู่ 1
792
870
1,662
หมู่ 3
332
376
708
หมู่ 6
865
904
1,769
หมู่ 7
707
747
1,454
หมู่ 8
580
650
1,230
ทะเบียนบ้านกลาง
-
-
138
รวมประชากรทั้งสิ้น
3,276
3,547
6,961
จำนวนครัวเรือน 2,292 ครัวเรือน
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  30 กันยายน 2562

งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลท่าแร่ ยินดีให้บริการ
โทรศัพท์ 0-4275-1439, โทรสาร 0-4275-1441

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]