Tharae News

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... อ่านรายละเอียด

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1) ... อ่านรายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) ... อ่านรายละเอียด
รายงานการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ... อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด
เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]