Tharae News


โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2567

       ... ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าแร่ โดย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว โดยได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ ครอบคลุมทั้ง 5 หมู่บ้าน ...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
เขตเทศบาลตำบลท่าแร่

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]