Tharae Newsภารกิจ อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลท่าแร่

 


ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

          เทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก อันมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่สำคัญอันบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าว
อาจแบ่งเป็นภารกิจ อำนาจหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา ๕๐(๒) มาตรา ๑๖ (๒)
(๒) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (มาตรา ๕๑(๘))
(๓) การจัดให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา (มาตรา ๕๑(๑))
(๔) การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑(๗)
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖(๔)
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การจัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๓(๑๓))
(๘) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเน่าเสีย (มาตรา ๑๖(๑๘))
(๙) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(มาตรา ๑๖(๒๐))
(๑๐) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๕๐(๔))
(๒) การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐(๖))
(๓) การส่งเสริมการฝึก การประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
(๔) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๕๐(๗))
(๕) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
(๖) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแอดอัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๑๒))
(๗) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖(๑๔))
(๘) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
(๙) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๓(๒๒)

        ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐(๑))
          (๒) การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐(๕))
          (๓) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑(๖))
          (๔) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))
          (๕) การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))
          (๖) การจัดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖(๒๑))
          (๗) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ  
               (มาตรา ๑๓(๒๓) )
          (๘) การจัดทำผังเมือง (มาตรา ๑๖(๒๕) )
          (๙) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖(๒๖))
          (๑๐) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖(๒๙))
          (๑๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
                  และทรัพย์สิน (มาตรา  (๓๐))

        ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
         (๑) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา ๕๑(๒)
         (๒) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา๕๑(๓))
         (๓) การจัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑(๕๕))
         (๔) การจัดให้มีการพาณิชย์และการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
         (๕) การจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖(๘))

       ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
        (๑) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
              (มาตรา ๑๖(๒๔))
        (๒) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา ๑๖(๑๘))
        (๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖(๒๗))

      ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๕๐(๘))
       (๒) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๖(๑๑))

      ด้านการบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
      และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (๑) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑(๖))
       (๒) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
       (๓) การจัดการการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
       (๔) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖(๒๖))
       (๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            (มาตรา ๑๖(๓๐))

ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล  ภารกิจดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบล
ท่าแร่ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การดำเนินการของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

 

เทศบาลตำบลท่าแร่ © 2006
205 หมู่ 8 ถ.ท่าแร่-ศรีสงคราม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4275-1440, โทรสาร : 0-4275-1441
E-mail : [email protected]
webmaster : [email protected] & [email protected]